• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

  PROCEDURE OF REGISTRATION OF THE CONTESTANTS FOR THE COMPETITIONS

  Procedura rejestracji zawodników na zawody rozgrywane w ramach Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  Rejestracja zawodników na zawody jest prowadzona wyłącznie on-line poprzez stronę internetową:

  www.ifbbpro.com.pl

  Rejestracja na zawody polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (rejestracyjnego), w szczególności podania imienia i nazwiska zawodnika, jego daty urodzenia, adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego, wagi lub wzrostu (jeśli to konieczne w danej konkurencji), numeru licencji członkowskiej NPC Worldwide oraz wyborze jednej lub dwóch konkurencji sylwetkowych (division: Women’s: Bikini, Wellness, Figure, Physique, Bodybuilding, Fitness oraz Men’s: Bodybuilding, Classic Physique, Physique), w których zawodnik chciałby startować. Zawodnik w jednych zawodach może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach sylwetkowych a w każdej z dwóch wybranych konkurencji sylwetkowych może wystąpić równocześnie w maksymalnie 5 kategoriach głównych z 6 dostępnych kategorii głównych (categories: First Timers, Beginners, Novice, Juniors, Masters, Open/Seniors) jeśli tylko spełnia ich kryteria opisane szczegółowo w regulaminie zawodów oraz w formularzu rejestracyjnym. Zawodnik może startować w ten sam weekend w dwóch zawodach – Regional Qualifier oraz NPC PRO Qualifier. Za możliwość startu w poszczególnych konkurencjach sylwetkowych i kategoriach głównych Organizator pobiera od zawodników opłatę startową tzw. wpisowe za udział w zawodach, które może ulegać zmianom w zależności od terminu rejestracji zawodnika i maksymalnej dopuszczalnej przepisami liczby zgłoszeń zawodników. Zazwyczaj tuż przed zawodami (20 dni do 5 dni) wpisowe ulega podwyższeniu bez wcześniejszej informacji o tym.

  Wysokość opłaty startowej (wpisowego) za poszczególne kategorie, w których zawodnik będzie brał udział oraz za usługi dodatkowe tj. Pakiet Multimedialny (zdjęcia i filmy), brązowienie natryskowe, bilety trenerskie, licencja NPC są podane w formularzu rejestracyjnym tych zawodów.

  Podczas rejestracji na stronie zawodnik musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem zawodów, regulaminem porządkowym, klauzulą informacyjną oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora zawodów.

  Po dokonaniu powyższych czynności zawodnik wybiera formę płatności opłaty startowej. Dostępne formy płatności to: przelew tradycyjny, płatność PayPal oraz płatność gotówką podczas weryfikacji przed zawodami. Nie wszystkie formy płatności mogą być dostępne równocześnie.

  Sposób płatności

  Jeśli zawodnik wybierze jako formę płatności przelew tradycyjny lub płatność PayPal, to otrzymuje od Organizatora dane niezbędne do wykonania takiego przelewu: dane beneficjenta, nr konta do wpłaty, tytuł wpłaty lub adres konta PayPal. Znajdują się one w treści formularza rejestracyjnego na jego ostatniej stronie. Po dokonaniu przelewu zawodnik załącza do formularza zgłoszeniowego plik z potwierdzeniem przelewu (lub zdjęcie potwierdzające płatność PayPal) i potwierdza zgłoszenie na zawody wybierając przycisk “wyślij”. Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora zawodnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na zawody w formie cyfrowej w postaci wiadomości mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy podany przez zawodnika przy rejestracji. Wiadomość tę należy wydrukować lub zachować w postaci elektronicznej (możliwej do wyświetlenia na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu elektronicznym) i okazać Organizatorowi oraz pracownikom biura zawodów w trakcie weryfikacji wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty wpisowego w postaci cyfrowej lub wydruku.

  Zwrot lub przeniesienie opłaty startowej w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w zawodach

  Jeśli zawody zostaną przeniesione lub odwołane to zawodnik ma prawo ubiegać się o zwrot pełnej kwoty wniesionych opłat rejestracyjnych lub o jej przeniesienie na inne zawody NPC w Polsce.

  Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu w zawodach bez podania przyczyny do 4 tygodni przed zawodami. W takim przypadku pełna opłata rejestracyjna (razem z dodatkowymi usługami) zostanie przeniesiona na kolejne zawody NPC w Polsce odbywające się w tym lub kolejnym roku. O rezygnacji ze startu w zawodach zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] oraz [email protected] . W wiadomości mailowej należy umieścić potwierdzenie rejestracji na zawody, z ktorych zawodnik rezygnuje wraz z potwierdzeniem wniesionych opłat startowych oraz podać swoje dane, telefon kontaktowy oraz nazwę i termin zawodów, na które chce przenieść wpisowe (opłaty startowe).

  Po upływie wyznaczonego terminu 4 tygodni przed zawodami, w przypadku gdy zawodnik wniósł opłatę wpisowego, ale z przyczyn losowych (choroby, kontuzji itp.) nie może wziąć udziału w zawodach, ma prawo zwrócić się do Organizatora zawodów z prośbą o przeniesienie na późniejszy termin wpłaconego wpisowego. O konieczności rezygnacji i podaniu dokładnej przyczyny rezygnaci zawodnik musi powiadomić Organizatora pisemnie i niezwłocznie po jej zaistnieniu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] oraz [email protected]. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie. Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia wpisowego w przypadku stwierdzenia braku uzasadnionej przyczyny rezygnacji z udziału w zawodach. W przypadku gdy Organizator uzna, że zachodzi uzasadniona przyczyna rezygnacji i zaakceptuje prośbę zawodnika o przeniesienie wpisowego to zawodnik będzie mógł zarejestrować się na kolejne zawody i wykorzystać wcześniej opłacone wpisowe (dodać potwierdzenie wniesionej opłaty w załączniku do formularza rejestracyjnego na kolejne zawody). O decyzji Organizatora odnośnie przeniesienia wpisowego zawodnik zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od wpłynięcia prośby.

  Wpisowe nie podlega przeniesieniu (oraz zwrotowi) w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji lub spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii bez względu na ich przyczynę.

  Niniejsza procedura rejestracji obowiązuje od dnia 3 stycznia 2021 roku.

  Procedurę zatwierdził:

  Organizator Festiwalu Sportów Sylwetkowych

  AKADEMIA SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Robert Piotrkowicz

  ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

  NIP 5342224372

  Adresy mailowe:

  [email protected]

  [email protected]

  Telefon kontaktowy/WhatsApp: +48 602 650 291

  Udostępnij na facebooku!

  Festival sponsors and partners

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  TIME LEFT TO FESTIVAL:

  Show Buttons
  Hide Buttons