• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin bezpieczeństwa – COVID-19

  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA FESTIWALU I TARGACH W ZWIĄZKU Z COVID

  obowiązujące na dzień 07.07.2020

  TERENY WYSTAWIENNICZE

  Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.

  Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.

  W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.

  Wprowadzenie rejestracji online wystawców, mediów, odwiedzających.

  Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.

  Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.

  Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

  Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

  STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.

  Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

  Wejście na targi będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe. Dokumenty będą weryfikowane w formie bezdotykowej.

  Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.

  Zapewnienie bezpiecznej strefy dla gości oczekujących, wydzielenie stref kolejki na teren targów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.

  Organizator zapewnia, że będzie weryfikował liczbę osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.

  Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

  Organizator przygotuje specjalne zamknięte, zdezynfekowanie i odizolowane pomieszczenia dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

  PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

  Punkty obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m.

  Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.

  Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metry.

  Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.

  Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

  STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

  Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

  Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

  PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

  Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metry.

  HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.

  Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.

  Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.

  Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

  KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

  Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie targowym.

  W czasie trwania targów zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons