• PL
 • ENG
 • zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  zawodnik

  09-11 KWIETNIA 2021
  WARSAW

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin bezpieczeństwa – COVID-19

  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA FESTIWALU I TARGACH W ZWIĄZKU Z COVID

  obowiązujące na dzień 07.07.2020

  TERENY WYSTAWIENNICZE

  Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.

  Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.

  W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.

  Wprowadzenie rejestracji online wystawców, mediów, odwiedzających.

  Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.

  Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.

  Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

  Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

  STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

  Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.

  Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

  Wejście na targi będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe. Dokumenty będą weryfikowane w formie bezdotykowej.

  Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.

  Zapewnienie bezpiecznej strefy dla gości oczekujących, wydzielenie stref kolejki na teren targów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.

  Organizator zapewnia, że będzie weryfikował liczbę osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.

  Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

  Organizator przygotuje specjalne zamknięte, zdezynfekowanie i odizolowane pomieszczenia dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

  PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

  Punkty obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m.

  Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.

  Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metry.

  Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.

  Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

  STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

  Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

  Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

  PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

  Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metry.

  HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.

  Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.

  Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.

  Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

  KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

  Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie targowym.

  W czasie trwania targów zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  23 - 25 PAŹDZIERNIKA
  2020
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

  Show Buttons
  Hide Buttons