• PL
 • ENG
 • zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  zawodnik

  23-25 PAŹDZIERNIKA 2020
  WARSZAWA

  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  I FESTIWALU SPORTÓW SYLWETKOWYCH – WARSZAWA 2020

  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO) informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Akademia Sportów Sylwetkowych (dalej: Organizator). Może się Pani/ Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  – listownie na adres: Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

  – mailowo na adres: akademiasportowsylwetkowych@gmail.com

  – telefonicznie pod numerami: +48 602 650 291 lub +48 604 414 123

  Uzyskane dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z Pani/ Pana udziałem w I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  – Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)

  – Państwa zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z Pani/ Pana udziałem w I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020 (art. 9 ust. 2 lit. a, RODO)

  – Nasz prawnie uzasadniony interes – organizacja I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020 (art. 6, ust. 1, lit. a, RODO)

  Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą organizatorzy zawodów, sędziowie, inni uczestnicy zawodów.

  Organizator ma obowiązek przekazania Pani/ Pana danych osobowych poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), do organizacji NPC Worldwide /  IFBB Professional League, mającej swoją siedzibę w USA i udzielającej organizatorowi licencji na organizację zawodów wchodzących w skład I Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  Pani/ Pana dane osobowe organizator będzie przechowywać przez okres 10 lat od podpisania oświadczenia.

  Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Może Pani/ Pan złożyć do Organizatora wniosek dotyczący danych osobowych o:

  – sprostowanie/ poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

  – usunięcie danych (art. 17 RODO);

  – ograniczenie przetwarzania danych osobowych tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

  – dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tutejszy organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO)

  Ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Dane osobowe podane przez Panią/ Pana nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością dopuszczenia Pani/ Pana do udziału w I festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020.

  Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.

  Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez Akademię Sportów Sylwetkowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

  Ja niżej podpisana/y, oświadczam że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020 – pokazach oraz rywalizacji sportowej. Startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

  Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020.

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Akademię Sportów Sylwetkowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji I Festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

  Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez właściciela Akademii Sportów Sylwetkowych, z siedzibą ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki, dalej jako „Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

  1) udostępnianie na stronach internetowych: www.ifbbpro.com.pl , www.festiwalsportowsylwetkowych.pl

  2) zamieszczanie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej),

  3) udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych Festiwalu Sportów Sylwetkowych,

  4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jago kadrowanie i kompozycję. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres 10 lat od podpisania zgody.

  Udostępnij na facebooku!
  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  21 - 23 LUTEGO
  2020
  CRS BIELANY, WARSZAWA

  Show Buttons
  Hide Buttons