• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  FESTIWALU SPORTÓW SYLWETKOWYCH

  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO) informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Akademia Sportów Sylwetkowych (dalej: Organizator). Może się Pani/ Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  – listownie na adres: Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

  – mailowo na adres: [email protected]

  – telefonicznie pod numerami: +48 602 650 291 lub +48 604 414 123

  Uzyskane dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z Pani/ Pana udziałem w Festiwalu Sportów Sylwetkowych Edycja 2.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  – Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)

  – Państwa zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z Pani/ Pana udziałem w Festiwalu Sportów Sylwetkowych Edycja 2(art. 9 ust. 2 lit. a, RODO)

  – Nasz prawnie uzasadniony interes – organizacja Festiwalu Sportów Sylwetkowych Edycja 2(art. 6, ust. 1, lit. a, RODO)

  Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą organizatorzy zawodów, sędziowie, inni uczestnicy zawodów.

  Organizator ma obowiązek przekazania Pani/ Pana danych osobowych poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), do organizacji NPC Worldwide /  IFBB Professional League, mającej swoją siedzibę w USA i udzielającej organizatorowi licencji na organizację zawodów wchodzących w skład I Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  Pani/ Pana dane osobowe organizator będzie przechowywać przez okres 10 lat od podpisania oświadczenia.

  Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Może Pani/ Pan złożyć do Organizatora wniosek dotyczący danych osobowych o:

  – sprostowanie/ poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

  – usunięcie danych (art. 17 RODO);

  – ograniczenie przetwarzania danych osobowych tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

  – dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tutejszy organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO)

  Ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Dane osobowe podane przez Panią/ Pana nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością dopuszczenia Pani/ Pana do udziału w I festiwalu Sportów Sylwetkowych – Warszawa 2020.

  Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.

  Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez Akademię Sportów Sylwetkowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

  Ja niżej podpisana/y, oświadczam że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w drugiej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych – pokazach oraz rywalizacji sportowej. Startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

  Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas drugiej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach z drugiej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Akademię Sportów Sylwetkowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji drugiej edycji Festiwalu Sportów Sylwetkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

  Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez właściciela Akademii Sportów Sylwetkowych, z siedzibą ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki, dalej jako „Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

  1) udostępnianie na stronach internetowych: www.ifbbpro.com.pl , 

  www.festiwalsportowsylwetkowych.pl

  2) zamieszczanie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej),

  3) udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych Festiwalu Sportów Sylwetkowych,

  4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jago kadrowanie i kompozycję. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres 10 lat od podpisania zgody.

   

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons