• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp logotyp

  Zgody na udział w zawodach

  Każdy zawodnik biorący udział w zawodach federacji NPC Worldwide organizowanych w Polsce w trakcie rejestracji na wybrane zawody na naszej stronie internetowej musi wyrazić następne zgody:

  1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Festiwalu Sportów Sylwetkowych  – pokazach oraz rywalizacji sportowej. Startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas Festiwalu Sportów Sylwetkowych, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach Festiwalu Sportów Sylwetkowych.

  2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego przez i na zlecenie Administratora – zgodnie z art. 177 ust.1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.)

  3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez oraz na zlecenie Administratora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.).

  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Akademię Sportów Sylwetkowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Festiwalu Sportów Sylwetkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  5. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez właściciela Akademii Sportów Sylwetkowych, z siedzibą ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki, dalej jako „Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

  1) udostępnianie na stronach internetowych: www.ifbbpro.com.pl

  2) zamieszczanie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej),

  3) udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych Festiwalu Sportów Sylwetkowych,

  4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jago kadrowanie i kompozycję. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres 10 lat od wyrażenia zgody.

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  1). Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 (dalej: Akademia) w celach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych związanych z prowadzoną przez w/w firmę działalnością mającą na celu organizację zawodów w sportach sylwetkowych i promocję tych sportów.

  2). Wyrażam na rzecz Akademii zgodę na wykorzystanie przez Akademię lub przez inne osoby działające na zlecenie Akademii lub w porozumieniu z Akademią mojego wizerunku, w tym na jego publikację, rozpowszechnianie, utrwalanie i obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, a także na zwielokrotnianie oraz powielanie, obróbkę (retusz), kadrowanie, jak również dowolną kompozycję wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami oraz metodami (w tym technikami i metodami cyfrowymi), także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt. 1 niniejszej Zgody w:

  a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych www.ifbbpro.com.pl , www.festiwalsportowsylwetkowych.pl i w portalach społecznościowych;

  b) prasie i telewizji;

  c) materiałach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w broszurach, ulotkach, plakatach, pocztówkach, gazetkach, kalendarzach, folderach itp.

  3). Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

  4). Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą Zgodą, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

  5). Akademia może przenieść (w tym odpłatnie) na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w pkt. 1 i 2 niniejszej zgody.

  6). Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie.

  Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na wybrane zawody federacji NPC Worldwide oraz udział w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgód na wszystkie z powyższych punktów.

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons