• We found that your browser prefers different language than Polish. Please select prefered language.

  PL
  ENG
  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  zawodnik

  ZMIANA DATY
  WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

  mail whatsapp messenger instagram facebook youtube
  logotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyplogotyp

  Regulamin sprzedaży biletów

  REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE:

  WWW.IFBBPRO.COM.PL/EN/BILETY/

  ORAZ NA STRONIE:

  WWW.IFBBPRO.COM.PL/EN/TICKETS-FOR-FESTIVAL/

  Każda osoba (konsument, przedsiębiorca, firma) korzystająca z naszego sklepu internetowego i dokunująca dowolnego zakupu (zamówienia) wyraża automatycznie zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów zawartych w poniższym regulaminie sprzedaży biletów.

  & 1. Postanowienia wstępne

  Sklep internetowy WWW.IFBBPRO.COM.PL/EN/BILETY/ (dalej zwany jako „Sklep”), dostępny pod adresem internetowym WWW.IFBBPRO.COM.PL/EN/BILETY/ prowadzony jest przez firmę Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 (dalej: Akademia).

  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  & 2. Definicje

  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Sprzedawca – firma Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 (dalej: Akademia).

  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym WWW.IFBBPRO.COM.PL/EN/BILETY/

  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  & 3. Kontakt ze Sklepem

  Adres Sprzedawcy: Akademii Sportów Sylwetkowych, z siedzibą ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

  Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

  Telefon kontaktowy/WhatsApp: +48 602 650 291

  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i kontaktów podanych w niniejszym paragrafie.

  & 4. Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,

  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  włączona obsługa plików cookies.

  & 5. Informacje ogólne

  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy (w tym opłaty za transport, opłaty transakcyjne, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  & 6. Zakładanie Konta w Sklepie

  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  & 7. Zasady składania Zamówienia i sposób otrzymania potwierdzenia zakupu

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  a) zalogować się do Sklepu

  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

  c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

  d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w

  określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 ;

  f) Klient otrzymuje bilet wstępu na wydarzenie tylko w postaci cyfrowej (elektronicznej) w formie wiadomości mailowej na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej;

  g) otrzymana wiadomość mailowa jest jedynym (wymaganym przez Sprzedającego) potwierdzeniem zakupu biletu i równocześnie cyfrowym biletem umożliwiającym wstęp na obiekt wydarzenia zgodnie z harmonogramem wydarzenia dostępnym na stronie https://ifbbpro.com.pl/ Bilet cyfrowy należy okazać na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego (tj. smartfon, tablet itp.) obsłudze wydarzenia przy wejściu na obiekt wydarzenia lub obsłudze kasy biletowej;

  h) po okazaniu biletu w formie cyfrowej Klient otrzymuje od obsługi wydarzenia opaskę na nadgarstek, która umożliwia mu poruszanie się po obiekcie w wyznaczonych dla widzów lub trenerów strefach (widownia lub widownia i backstage zawodów).

  & 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  Przesyłka biletu cyfrowego na podany adres e-mail

  2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  Płatność przez Przelewy24 lub inne dostępne aktualnie w sklepie

  & 9. Wykonanie umowy sprzedaży

  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z §7 Regulaminu.

  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  & 10. Zwrot

  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nie ma możliwości

  odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku biletów na wydarzenia sportowe, kulturalne oraz targi:

  Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  (…)

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; Nie ma również możliwości dokonywania zmian dat zakupionych biletów (przebookowania na inny dzień).

  & 11. Reklamacja

  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty wydarzenia na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  W przypadku braku możliwości zrealizowania przedmiotu Produktu, Sprzedawca zamieni Klientowi w terminie 30 dni kwotę, jaką poniósł za jego zakup na voucher, umożliwiający zakup innych Produktów. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania w sytuacji wystąpienia siły wyższej, gdzie niezrealizowanie przedmiotu Produktu nastąpiło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

  & 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  & 13. Dane osobowe w Sklepie

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze. W związku z tym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b oraz pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań analitycznych. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Akademia Sportów Sylwetkowych z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do CEIDG pod nr 000000542/2018 , prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  & 14. Postanowienia końcowe

  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Regulamin sklepu zatwierdził

  3 stycznia 2022 r.

  Robert Piotrkowicz

  Akademii Sportów Sylwetkowych

  Ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki

  WhatsApp/Phone: +48 602 650 291

  Mail: [email protected]

  Udostępnij na facebooku!

  Sponsorzy i partnerzy festiwalu

  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo
  sponsor-logo

  DO FESTIWALU POZOSTAŁO:

  Show Buttons
  Hide Buttons